Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Avvenimenti

Dogodki

Lunedì 15 ottobre, si è riunito nella sala convegni della Banca Cooperativa del Carso a Opicina (ZKB) il direttivo provinciale del VZPI-ANPI, allargato ai consiglieri delle sezioni territoriali.
Si è parlato dei problemi legati al bilancio consuntivo e alla campagna di tesseramento che a livello nazionale ha registrato recentemente un risultato eccellente con l'adesione soprattutto di giovani in un'organizzazione che partendo dalla Resistenza e dai suoi valori, l'antifascismo, l'antirazzismo e la costituzione democratica, si batte per la loro concreta realizzazione.
Il tema centrale della discussione è stato però la manifestazione che la VZPI-ANPI, assieme al sindacato CGIL ed altre organizzazioni progressiste intende organizzare il 3 novembre a Trieste, contro il fascismo, il razzismo ed a difesa della costituzione, nel giorno che l'organizzazione neofascista Casa Pound ha scelto per manifestare provocatoriamente proprio a Trieste, città decorata con la medaglia d'oro per la Resistenza, le proprie idee e volontà di un ritorno al passato e la pretesa »restituzione« dell'entroterra istriano e del litorale all'Italia.
Il presidente Fabio Vallon ha riferito dell'andamento della preparazione comune della manifestazione, che dovrebbe essere il più possibile partecipata ed unitaria, ma anche non violenta. Vallon ha sottolineato che l'evento non contiene nessun aspetto ideologico o partitico specifico, ma ha come unica ispirazione i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo e le norme contenute nella costituzione italiana, che è oggi sempre più sotto tiro, mentre le organizzazioni neofasciste, neonaziste e le rozze tendenze razziste negli ultimi tempi, anche grazie alla palese assenza delle istituzioni, diventano sempre più aggressive.
A tutte le sezioni dell'associazione, Vallon ha chiesto che il 3 novembre manifestino con la propria presenza il proprio sdegno per la provocazione neofascista. Ha sottolineato altresì come qualsiasi forma di cedimento, anche partendo dal »lasciamoli fare, che liberino il loro delirio come vogliono, tanto sono innocui«, sia in effetti pericolosa, come già ci dovrebbe insegnare la storia passata. Trieste deve mostrare chiaramente da che parte sta, altrimenti prima o dopo potrebbe rivivere quelle tragedie che credevamo non potessero più ritornare. E le forze antifasciste dovrebbero sentire in questa occasione il supporto e la solidarietà di tutta la società democratica, regionale e nazionale.

V ponedeljek, 15. oktobra, se je v prostorih Zadružne kraške banke na Opčinah sestal pokrajinski odbor VZPI-ANPI, razširjen na člane sekcijskih odborov.
Razpravljali so o proračunskih zadevah ter o včlanjevanju v združenje, ki je na vsedržavni ravni doseglo v zadnjem času izjemne uspehe z vstopom zlasti mladih v to organizacijo, ki se ob sklicevanju na odporništvo in njegove vrednote, na antifašizem, antirasizem ter na demokratično ustavo zavzema za uresničevanje teh vrednot.
Osrednji predmet razprave pa je bila manifestacija, ki jo VZPI-ANPI, skupaj s sindikatom CGIL in drugimi naprednimi organizacijami, namerava prirediti 3. novembra v Trstu proti fašizmu, rasizmu in v bran italijanske ustave, to je na dan, ki ga je neofašistična organizacija Casa Pound izbrala, da bi v Trstu, mestu, ki je bilo nagrajeno z zlato kolajno odporništva, izzivalno manifestiralo svoje težnje in zahteve po povratku v preteklost in po vrnitvi širšega primorskega in istrskega zaledja Italiji.
Predsednik Fabio Vallon je poročal o skupnih pripravah na manifestacijo, ki bi morala biti čimbolj množična in enotna, ter hkrati nenasilna. Poudaril je, da pobuda ne nosi nobenega specifičnega ideološkega in strankarskega predznaka, temveč sloni izključno na vrednotah antifašizma in antirasizma ter na demokratskih določilih italijanske ustave, ki je vse bolj pod udarom, medtem ko se neofašistične, neonacistične in grobe rasistične težnje v zadnjih časih, tudi zaradi potuhe vladnih organizmov, vse vidneje uveljavljajo. Pozval je vse sekcije združenja, da 3. novembra s svojo prisotnostjo na miroljuben način izrazijo svoje ogorčenje nad fašističnim izzivanjem.
Poudaril je tudi, da bi znalo biti vsakršno popuščanje neofašističnim silam, češ pustimo jim, da izrazijo svoje neumne blodnje kot se jim zljubi, saj v resnici niso škodljive, v resnici sila nevarno, kakor nas uči sama zgodovina. Trst mora pokazati, na katero stran se nagiba, sicer se lahko prej ali slej povrne marsikaj od tistega zla, ki se nam je zdelo, da se ne more več vrniti. Tržaškim antifašističnim silam pa bi morala v takšnih trenutkih stati ob strani tudi širša vsedeželna in vsedržavna demokratična javnost.

Avvenimenti

Dogodki

Carissimi, innanzitutto un ringraziamento per l’invito. Come ogni anno siamo qui riuniti per ricordare i cinque eroi che hanno qui sacrificato 76 anni fa le loro vite per consentirci di essere oggi qui liberi. Consentitemi, prima di iniziare con il mio intervento, di dire solo una: è una cosa positiva il fatto di esser qui oggi così numerosi. Ma questo luogo è uguale a com’era negli anni scorsi. E questa non è semplicemente una cosa negativa. Un’altra parola infatti è più adatta a questa situazione: è una vergogna. Riflettiamo tutti su questo, ma cì pensino soprattutto coloro i quali possono aggiungere la parola “fine” a questa triste storia. Qua non si tratta di una questione di politica, amministrazione o soldi. È una questione di dignità.

Il 15 dicembre 1941 perdevano qui la vita Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pino Pinko Tomažič, Ivan Vadnal. Negli stessi giorni le forze naziste erano a poche decine di chilometri da Mosca, il contrattacco sovietico lì a oriente era appena iniziato, una settimana prima inoltre il Giappone aveva inflitto agli Stati Uniti d’America un colpo terribile con l’attacco a Pearl Harbour per il quale gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale. Perché cito questi eventi: perché vorrei farvi riflettere sul fatto che gli eroi caduti in questo luogo persero la vita nel momento in cui le forze dell’Asse, le forze della più catastrofica alleanza mai conosciuto dalla storia umana, erano al culmine della potenza. Malgrado ciò nei mesi e anni precedenti questi caduti, e molti altri con loro, decisero di non arrendersi, di perseverare malgrado la vittoria sembrasse del tutto impossibile. Penso che anche questo elemento sarebbe degno di riflessione, specie per i tempi difficili.

.... Continua ...

Spoštovani, najlepša hvala za povabilo. Kot vsako leto smo tu zbrani, da bi se spomnili petih junakov, ki so pred 76 leti darovali svoja življenja, da bi se danes zbrali tu v svobodi. Dovolite mi, predno začnem s svojim posegom, da povem samo sledeče: pozitivno je, da smo danes tu v tako lepem številu. Ta kraj pa je tak kot je bil v prejšnjih letih in »negativna stvar« ni najboljši izraz, da bi opisali to situacijo. Prej bi ji pripadala druga beseda: sramota. V to naj se zamislimo vsi, predvsem pa naj se zamislijo tisti, ki lahko pripišejo besedo »konec« tej žalostni zgodbi. Tu ne gre za vprašanje politike, uprave ali denarja. Gre za vprašanje dostojanstva.

15. decembra 1941 so v tem kraju padli Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pino Pinko Tomažič, Ivan Vadnal. V istih dneh so bile nacistične sile le nekaj desetin kilometrov od Moskve, sovjetski protinapad tam na vzhodu se je šele začenjal, teden prej pa je Japonska prizadela Združenim državam Amerike siloviti napad pri Pearlu Harborju, zaradi katerega so ZDA vstopile v drugo svetovno vojno. Zakaj omenjam te dogodke: ker bi vas želel opozoriti na to, da so junaki, ki so padli v tem kraju, izgubili življenje v trenutku, ko so bile sile Osi, sile najbolj pogubnega zavezništva, ki ga je kdaj spoznala človeška zgodovina, na višku moči. Kljub temu pa so se v prejšnjih mesecih in letih ti padli, in številni drugi z njimi, odločili, da se ne bodo predali, da bodo vztrajali, kljub temu, da je zgledala zmaga povsem nemogoča. Mislim, da bi tudi to bilo vredno razmisleka, še posebno za težke čase.

.... Se nadaljuje ...