Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Odpornižtvo inPartizani

OKROŽNA (CIKLOSTILNA) TEHNIKA “MORJE” ALI TEHNIKA “O-44”
(Boris Kuret)

Partizanske ilegalne ciklostilne tehnike so na Slovenskem delovale vse obdobje narodno osvobodilne vojne 1941 – 1945. Predhodnice teh so bile ilegalne partijske tehnike, ki so delovale še pred italijansko - nemško okupacijo. Po razpadu Kraljevine Jugoslavije aprila 1941 je vodstvo KPS oziroma vodstvo Centralne tehnike začelo z ustanavljanjem ilegalnih ciklostilnih tehnik predvsem v Ljubljani, kjer je bilo tudi osrednje vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja. Po njenem nalogu so začele delovati tudi tehnike po pokrajinah, kasneje pa še po okrožjih. Meseca avgusta 1943 je bila ustanovljena Pokrajinska tehnika KPS za Primorsko. Med leti 1943 – 45 je na Primorskem delovalo 23 ciklostilnih tehnik in 4 tiskarne (Ančka, Julij, Slovenija in Doberdob).V neposredni bližini Trsta in v njegovem širšem zaledju so delovale naslednje tehnike:

  • Tehnika »Slavnik« (N-43) je bila ustanovljena marca 1944 na območju Brkinov in slovenske Istre, delovala je do osvoboditve;
  • Tehnika za južno Primorsko imenovana »Naš dom«, pozneje »Snežnik« (F-35), je bila ustanovljena pri Gabrovici (pri Ospu), selila se je v vasi Rožar in Osp, delovala je do jeseni 1944:
  • Tehnika »Žena«, ustanovljena v Gabrovici (pri Ospu) aprila 1944 je delovala do 28.5.1944, nakar se je združila s tehniko »Snežnik«;
  • V samem mestu (oziroma predmestju Trsta) je delovala ciklostilna tehnika »Morje« z dvema tehničnima točkama, na Greti in pod Logom pri Komeščaku.


Partizanski tisk - Od aprila 1941 do prvega osvobojenega ozemlja 1942 (ko se je tja preselil tudi centralni tisk) so v Ljubljani razmnoževali ali tiskali pet osrednjih časopisov, od pomladi 1942 do jeseni 1943 pa že deset. Svoj višek je ilegalni tisk dosegel v obdobju po kapitulaciji Italije do osvoboditve.  
Poimenovanje - Vsaka tehnika si je nadela razpoznavno ime, ki je bilo specifično za pokrajino. Na Primorskem so jih poimenovali najprej po primorskih gorah in morju kot Snežnik, Slavnik, Morje itd. in nato (zaradi varnosti) s kombinacijo črke in številke (F-35, N-43, O-44 itd.). 

TEHNIKA MORJE

Ni potrebno posebej poudarjati važnosti, ki ga je imel ilegalni tisk med NOB in še prej v obdobju fašistične diktature. V Trstu se je ta vrsta antifašistične dejavnosti začela razvijati takoj po tem, ko je bil slovenski tisk prepovedan. Organizacija TIGR je leta 1927 začela izdajati svoje ilegalno glasilo Borba, nato pa Svobodo. Pod vodstvom Pinka Tomažiča je izhajalo komunistično glasilo Delo. Poleg periodičnih glasil so razmnoževali še letake in drugo propagandno gradivo. Podoben ilegalni tisk pa je na Primorsko prihajal predvsem iz Ljubljane.

Po nalogu centralnega vodstava OF v Ljubljani sta prvo ciklostilno tehniko na Tržaškem spravila v tek brata Oskar in Leon Kovačič, ki sta bila v ta namen poslana v Trst. Tehnika je začela delovati konec novembra 1941 pri Sv.Alojziju v ulici Mauroner 15. Podobna tehnika je v istem času začela z delom tudi na Kolonkovcu. Leta 1942 je bila tehnika organizirana v Škednju, v ulici Carpineto 18. Med leti 1942-43 je delovala tehnika tudi pri Sv. Jakobu, v ulici Scuole nuove (sedaj ul. Frausin).

Med oktobrom 1942 in marcem 1943 je bilo na Tržaškem aretiranih večina vodilnih kadrov, zaradi česar se je delo krepko zaustavilo. Delo pa je bilo treba ponovno zagnati. Organizacijsko nalogo je tedaj prejel Lado Trobevšek – Jodi, poklicni tiskar in vodja ilegalne tehnike »Snežnik«.

Trobevšek je po nalogu  pokrajinskga komiteja KPS, ki ga je prejel najprej oktobra 1943 in nato 22. januarja 1944, odšel v Milje, kjer je dobil zvezo z okrožnim partijskim komitejem v Trstu, ki mu je nato pomagal pri organizaciji ilegalne tehnike. Trobevšeku je bilo naloženo, da mora zaradi velikosti mesta organizirati vsaj deset tehničnih točk jih voditi in kontrolirati njihovo delo.

Trobevšku, ki je bil iznajdljiv in izkušen je (v kratkem času) uspelo, da je že 17. februarja 1944 spravil v tek prvo tržaško okrožno tehniko. Tehnika je bila nameščena v hiši Josipa Šturmana – Slavka, po domače Mačkoljana, ki stoji v Puljah pod Logom na kraju, ki mu domačini pravijo »u Trnju«. Bunker za tehniko je zgradil domačin, zidar Mirko Hrvatič, po domače Kobalov. V njej so razmnoževali vse do 14. maja 1944. V tehniki sta poleg Trobevška delala še Anton Prodan – Tarzan in Mirko Kosmina – Bogdan. Iz mesečnega poročila, poslanega dr. Alešu Beblerju, je razvidno, da so do 18.3.1944 v tehniki ponatisnili naslednje časopise: Slovenskega poročevalca št. 1 v 1500 izvodih, Kmečki glas št. 2 v 800 izvodih, Ljudsko pravico v 800 izvodih, Slovenskega poročevalca št.2 v 800 izvodih, Mlado pest v 500 izvodih in Kmečki glas št. 3 v 800 izvodih. Poleg teh še dve brošuri v 500 in 600 izvodih ter 11.000 letakov za tržaške delavce, 13.000 italijanskih letakov in 44.000 slovenskih letakov. Skupaj 74.300 izvodov raznih tiskov, za kar so porabili 44.000 pol papirja, 5 kg. barve, 115 matric in drugo potrebno tiskarsko gradivo.

V naslednjem mesecu in pol so v tehniki, ki je delovala nepretrgoma 20 ur dnevno, natisnili še večje število osrednjih listov, letakov in druge literature v slovenščini in v italijanščini.

Zaradi izdaje javke, ki je bila v sosednji hiši (ob cesti) pri Josipu Hrvatiču, po domače Kobalovemu, je  delo v tehniki »Morje« moralo prenehati. Dne 14.5.1944 so policisti posebnega inšpektorata pod vodstvom razvpitega Collottija vdrli v Hrvatičevo hišo in jo preiskali, toda niso odkrili ničesar. Tedaj so odpeljali vso družino, očeta Josipa, hčer Pierino in sinova Josipa in Mirka, kateremu pa je med prevozom v zapor uspelo zbežati. Zaradi varnosti se je tedaj tehnika »Morje« preselila v skale pod Socerbom, kjer je delovala v zasilnem bunkerju do 2.8.1944.

Da bi uredil novo tehnično točko ciklostilne tehnike »Morje«, so meseca junija 1944 začeli graditi bunker na Greti, na Furlanski cesti 107. Prve dni avgusta je v tej tehniki delo že steklo in nato trajalo neprekinjeno do osvoboditve. Poleg letakov in ostalega propagandnega gradiva ter bonov za posojila svobode so v tehniki razmnoževali naslednje časopise: Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Tedenski pregled, Delavska enotnost – Unione operaia, Il Lavoratore, Trieste in gara in Bollettino.

Septembra 1944 se je tehnična točka tehnike Morje, ki je delovala pod Socerbom, preselila v bunker, ki so ga zgradili v Ušeničevi hiši (S. Marija Magdalena Spodnja), ki stoji pod Logom na kraju, ki mu domačini pravijo Pri mostu ali Pri Komeščaku. Tudi ta tehnična točka je delala neprekinjeno in tu dočakala osvoboditev. Delo v obeh tehnikah je bilo povezano in koordinirano, za kar je skrbel Trobevšek in njegova najožja sodelavka Anica Ginori – Vlasta.

POIMENOVANJE

Ime »Morje« za okrožno tehniko v Trstu je ob njeni postavitvi izbral Trobevšek sam.  Meseca avgusta 1944 so bile vse tehnike na Primorskem obveščene, da zaradi konspiracije opustijo dotedanja imena in namesto teh uporabljajo značko, ki so jo za vsako tehniko posebej določili na pokrajinski tehniki. Pri tehniki »Morje« je prejem novih navodil Trobevšek potrdil s pismenim odgovorom z dne 2.9.1944, v katerem je zapisal, da se z odločitvijo pokrajinske tehnike strinja in da bo odslej uporabljal za glavno okrožno tehniko na Greti značko »O-44«, za vse ostale, ki že delujejo ali bodo še postavljene pa O-44I, O-44II itd. Tako je tehnika »Morje« pod Logom pri mostu ali Komeščaku prejela značko »O-44I«.

Ime »Morje« za okrožno tehniko v Trstu je ob njeni postavitvi izbral Trobevšek sam.  Meseca avgusta 1944 so bile vse tehnike na Primorskem obveščene, da zaradi konspiracije opustijo dotedanja imena in namesto teh uporabljajo značko, ki so jo za vsako tehniko posebej določili na pokrajinski tehniki. Pri tehniki »Morje« je prejem novih navodil Trobevšek potrdil s pismenim odgovorom z dne 2.9.1944, v katerem je zapisal, da se z odločitvijo pokrajinske tehnike strinja in da bo odslej uporabljal za glavno okrožno tehniko na Greti značko »O-44«, za vse ostale, ki že delujejo ali bodo še postavljene pa O-44I, O-44II itd. Tako je tehnika »Morje« pod Logom pri mostu ali Komeščaku prejela značko »O-44I«.

Ime »Morje« za okrožno tehniko v Trstu je ob njeni postavitvi izbral Trobevšek sam.  Meseca avgusta 1944 so bile vse tehnike na Primorskem obveščene, da zaradi konspiracije opustijo dotedanja imena in namesto teh uporabljajo značko, ki so jo za vsako tehniko posebej določili na pokrajinski tehniki. Pri tehniki »Morje« je prejem novih navodil Trobevšek potrdil s pismenim odgovorom z dne 2.9.1944, v katerem je zapisal, da se z odločitvijo pokrajinske tehnike strinja in da bo odslej uporabljal za glavno okrožno tehniko na Greti značko »O-44«, za vse ostale, ki že delujejo ali bodo še postavljene pa O-44I, O-44II itd. Tako je tehnika »Morje« pod Logom pri mostu ali Komeščaku prejela značko »O-44I«.

Boris Kuret