Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - uvodnik

25 aprile 2020 - 25 april 2020

 

Il 25 aprile di 75 anni fa l'antifascismo vinse.
Guardiamo alla storia, impariamo da essa e ricordiamo.

25. aprila pred petinsedemsetimi leti je antifašizem zmagal.
Glejmo zgodovino, učimo se z njenim naukom in ohranjajmo spomin

 

Il progetto "Memoria: dalle storie locali all'educazione alla pace" si focalizza su tre date fondamentali: il 27 gennaio Giornata della Memoria, il 25 aprile Festa della Liberazione e il 15 dicembre data in cui nel 1972 venne promulgata la prima legge sul diritto all'obiezione di coscienza in Italia. Attraverso un lavoro di ricerca sui giornali locali nel periodo storico che va dal '45 fino ai giorni nostri ivolontari vogliono confrontare quanto spazio è stato dedicato ai festeggiamenti del 27 gennaio e del 25 aprile. Tramite dei questionari sulla giornata della memoria, sulla Festa della Liberazione e sulle resistenza si vuole capire quanto i giovani conoscano questi argomenti e di conseguenza lavorare su del materiale che fornisca loro le conoscenze necessarie. Mentre dopo aver fatto le interviste agli obiettori di coscienza si vuole resistituire alla città il significato di cosa significhi l'educazione alla pace e la difesa non armata della patria. Il punto cardine di questo progetto è la memoria: non si deve seppellire il passato, bisogna guardare alla storia e imparare da essa, prendendosi le proprie responsabilità storiche e ricordando chi ha combattuto per la nostra democrazia.

Il periodo di isolamento non ci ha fermati. Ci siamo riorganizzati per poter continuare a lavorare sui punti del nostro progetto. Un progetto che prevedeva il contatto umano con obiettori di coscienza, con gli intervistati sulla giornata della memoria e sulla resistenza. Purtroppo ciò non è stato possibile ma possiamo ancora restituire alla città dei materiali che secondo noi sono fondamentali in questo momento storico.Durante questo periodo d'isolamento, da volontari del servizio civile,volevamo sentirci ancora utili per la società. La quarantena è capitata in un momento cardine del “progetto memoria”, un momento di preparazione alla giornata del 25 Aprile.

Non volevamo limitarci ad un solo articolo che magari sarebbe stato letto solo dagli appassionati. Abbiamo pensato ai giovani, ai ragazzi delle scuole che spesso vedono questa giornata come scusa per restare a casa senza che venga spiegato loro il suo reale significato. I volontari del progetto memoria sono qui a spiegarvelo in pochi semplici pensieri. Con un breve video volevamo spiegare il perché ognuno di noi festeggia l'anniversario della liberazione e perché è importante che tutti gli italiani la festeggino. Spesso il senso di questa festa viene svuotato dalle troppe polemiche che ogni anno pervadono i giornali. Non deve essere una festa politica: è il festeggiamento dell’antifascismo, è una festa degli italiani..di tutti gli italiani.

Oggi abbiamo libertà di parola, di pensiero, di scelta, non dobbiamo avere paura quando andiamo a votare, ma dobbiamo ricordarci che non è sempre stato così. Siamo liberi e viviamo in una democrazia che i partigiani hanno combattuto per ottenere.

Il 25 aprile di 75 anni fa l'antifascismo vinse.
Guardiamo alla storia, impariamo da essa e ricordiamo.

 

 

“Memoria: dalle storie locali all'educazione alla pace” (Spomin: od lokalnih dogodkov do nadgradnje mirovnega procesa) temelji na treh datumih: 27.januar – Dan spomina, 25.april - Praznik osvoboditve in 15.december dan ko so leta 1972 sprejeli prvi zakon o pravici do ugovora vesti. S temeljito raziskavo na lokalnih medijih od leta 1945 do danes so naši prostovoljci analizirali, koliko prostora sta bila deležna praznovanja 27.januarja in 25.aprila. Vzporedno s tem so z vprašalniki o dnevu spomina, prazniku osvoboditve in odporništvu skušali ugotoviti do katere mere so mladi osveščeni in na tej podlagi načrtovali nadaljne pobude in potrebne dokumentacije Pogovori z ugovorniki vesti pa hočejo javnosti ponazoriti pomen mirovnih pobud in neoborožene narodne obrambe. Skratka: cilj pobude je SPOMIN: ne smemo zanemariti preteklosti, moramo zgodovino obujati in se od nje učiti, si vzeti zgodovinske odgovornosti in obnavljati spomin na tiste, ki so se borili za našo demokracijo.

Prepoved zbiranja nas ni ustavila. Organizirali smo se tako, da smo lahko nadaljevali z delom. Sprva smo to načrtovali z neposrednim stikom z ugovarjalci vesti in z intervjuvanci o spominu in odporništvu. Žal v tem času to ni bilo mogoče, razpolagamo pa vseeno z ogromno snovi, ki je v tem trenutku mestu še kako potrebna.

V tem času smo hoteli, kot prostovoljci civilne zaščite, biti kljub vsemu koristni družbi. Karantena je udarila prav v ključnem trenutku naše pobude, ko smo se pripravljali na 25.april.

Ni šlo le za en članek, ki bi ga brali v glavnem somišljeniki. Mislili smo predvsem na mladino, študente ki jim je ta dan predvsem pretveza da ostanejo doma in jim nihče ne razloži pravega pomena praznika. Prostovoljci civilne zaščite smo tu da vam razlago ponudimo s skromnimi in jasnimi mislimi. S tem kratkim videom vam povemo, zakaj praznujemo Osvoboditev in zakaj bi morali jo praznovati vsi. Večkrat se smisel tega praznika razvodeni v številnih polemikah, ki se vsako leto pojavljajo v časopisju. To ni političen praznik: to je praznik antifašizma, praznik italijanskega naroda, vseh italijanov.

Danes se lahko svobodno izražamo, mislimo, izbiramo, ni se nam treba bati ko volimo naše zastopnike. A mora nam biti jasno, da ni bilo vedno tako. Smo svobodni in živimo v demokraciji, ker so nam jo izbojevali partizani.

25.aprila pred 75 leti je antifašizem zmagal
Bodimo pozorni do zgodovine, učijmo se od nje in ne pozabimo.

 

 

 

 

25APRILE VIDEO PROGETTO MEMORIA